داندونگ
 شنگشینگ
 کاغذ
 دستگاه
 شرکت
.,Ltd

داندونگ شنگشینگ کاغذ دستگاه شرکت . Ltd .، که قبلاً به عنوان کارخانه ماشین آلات کاغذ داندونگ دونگانگ شناخته می شد، در سال 1985 تأسیس شد.

جزئیات